Knaagdierenpension Utrecht

Knaagdierenpension Sammie

Opvang en verzorging door gediplomeerd dierenartsassistente

Vertrouwd onderdak voor uw konijn, cavia, hamster, rat of welk knaagdier dan ook
Knaagdierenpension Sammie Utrecht

Algemene voorwaarden


Konijnenhok
Afmeting per hok
BxDxH 113x50x42 cm
Voorwaarden in pension brengen van knaagdieren.
 • Er wordt vooraf een persoonlijke/schriftelijke afspraak gemaakt
 • Alle bedragen dienen na bevestiging van de afgesproken periode vooraf te worden betaald
 • Als door omstandigheden mijn diensten, ondanks vastgelegde afspraken, worden afgezegd, ben ik niet tot restitutie van de betaling verplicht. In bijzondere gevallen kan een deel* van de betaling worden terugbetaald, bijvoorbeeld bij tussentijds overlijden van uw huisdier
 • Knaagdierenpension Utrecht is niet aansprakelijk als een dier ziek wordt
 • Knaagdierenpension Utrecht is niet aansprakelijk als een dier komt te overlijden
 • Knaagdierenpension Utrecht is niet aansprakelijk voor schade door derden. U dient hiervoor een WA verzekering te hebben
 • Konijnen die hier komen moeten gezond zijn en moeten zijn ingeënt. In dit gebied hebben wij veel muggen zitten. Deze kunnen myxomatose overbrengen wat erg besmettelijk is. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid
 • Ik kan te allen tijde een dier weigeren, maar zal hier altijd een verklaring voor geven
 • Indien u een dier brengt bij Samantha thuis dient u zelf voor een hok of kooi te zorgen
 • U brengt uw dierenarts op de hoogte dat Knaagdierenpension Utrecht op uw dier(en) past, en de bevoegdheid heeft te handelen in noodsituaties
 • Mocht uw dier acute medische zorg nodig hebben tijdens het oppassen dan zal indien nodig met hem/haar naar een dierenarts gaan mits van tevoren afgesproken. De kosten die hier uit zullen voortvloeien zijn voor rekening van de eigenaar van het dier. Ik neem in voorkomende gevallen uiteraard z.s.m. contact met u op
 • De eigenaar dient mij op de hoogte te stellen van gezondheidsveranderingen bij uw dier zolang ik deze tussen het maken van de afspraak en de afgesproken oppasdatum nog niet heb vernomen
Artikel 1-Definities
Dierenpension : De natuurlijke of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren.
Gastdier : Het huisdier van de klant waarvoor de pensionovereenkomst wordt/is gesloten.
Klant : De natuurlijke - of rechtspersoon, die met het dierenpension een pensionovereenkomst heeft gesloten.
Eigenaar : Degene die bevoegd is om namens het dierenpension de pensionovereenkomst met de klant af te sluiten en uit te voeren.
Pensionovereenkomst : De overeenkomst tussen het dierenpension en de klant, waarbij het dierenpension zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs.
Verzorging : De door het dierenpension uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het gastdier, e.e.a. als nader bepaald in deze algemene voorwaarden.
Huisvesting : Het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen, kennels en/of terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier.

Artikel 2-Algemeen.
Op de overeenkomsten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan, uitsluitend schriftelijk, is afgeweken. Knaagdierenspension Knaagdierenpension utrecht stelt bezoekers in de gelegenheid om op bepaalde openingstijden de dierenverblijven te bezichtigen. De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd, nadat na de uitvoering ervan tien dagen zijn verstreken, zonder dat door de klant tegen de uitvoering schriftelijk bezwaar is gemaakt bij Knaagdierenpension utrecht

Artikel 3-Inschrijving.
Van iedere reservering van een gastdier voor een verblijf in Knaagdierenpension utrecht wordt door het pension een reserveringsformulier/ klantenkaart gemaakt. Het reserveringsformulier/klantenkaart bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van Knaagdierenpension utrecht en de klant, adres waar de klant bereikbaar is gedurende de pensionperiode, de naam van het gastdier, gegevens ten aanzien van het ras, geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier, de door de klant gewenste duur van het verblijf van het gastdier en de door de klant verschuldigde prijs per dag, dat het verblijf van het gastdier duurt. Bij inschrijving ter plekke wordt het reserveringsformulier/klantenkaart door de klant en Knaagdierenpension utrecht gezamenlijk ingevuld en ondertekend. Aan de klant zal een (kopie) exemplaar van de pensionovereenkomst worden gegeven. Het reserveringsformulier/klantenkaart, voorzien van de handtekening van de klant, geldt als bevestiging van de pensionovereenkomst. Dit geldt ook voor de inschrijfformulieren via de website waar een akkoord op deze voorwaarden wordt gegeven. Bij telefonische reservering wordt het reserveringsformulier/klantenkaart per e-mail verzonden. De klant dient het reserveringsformulier/klantenkaart, voorzien van zijn handtekening retour te sturen naar het dierenpension. Wanneer dit reserveringsformulier niet binnen 14 dagen retour gestuurd is komt er geen reservering tot stand en is er dus geen overeenkomst. Een reservering die via de website is ingevuld is geldend wanneer Knaagdierenpension een bevestigende mail heeft terug gezonden.

Artikel 4-Betaling
Na reservering door de klant is de klant verplicht de reserveringskosten over te maken op het door Knaagdierenpension utrecht vermelde banknummer. U ontvangt de factuur per email. Betaling aan Knaagdierenpension utrecht geschiedt binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. De op het reserveringsformulier vermelde prijs per dag geldt per gastdier, tenzij anders aangegeven. In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW. Knaagdierenpension utrecht is in beginsel niet gehouden tot restitutie van de reserveringskosten. Bij het eventueel vervroegd afhalen van het gastdier door de klant is Knaagdierenpension utrecht gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verblijf aan de klant in rekening te brengen tegen de overeengekomen prijs per dag. De klant kan een bewijs van betaling ontvangen van het dierenpension. In geval van niet tijdige betaling door de klant is Knaagdierenpension utrecht gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen.

Knaagdierenpension utrecht heeft altijd het recht om betaling vooraf, of het stellen van zekerheid te eisen, of anderszins afwijkende betalingsvoorwaarden te stellen, ingeval gerede twijfel bestaat dat de klant niet of niet volledig zal betalen. Indien een reservering ongedaan gemaakt wordt buiten een termijn van 30 dagen voor de aanvangsdatum van de verzorgopdracht, is de opdrachtgever de reserveringsom (30%) verschuldigd. Uitzondering hiervan is het overlijden van het huisdier. Opdrachtgever moet hiervan wel een bewijsstuk van de dierenarts kunnen tonen. In deze uitzondering worden alleen de gemaakte kosten in rekening gebracht. Bij annulering van de klant binnen de 14 dagen van reservering geldt dat de klant 100% betaalt, klant krijgt dus geen geld terug. Daarbuiten en binnen 30 dagen van reservering geld een administratie kosten van 30% van de reservering

Artikel 5-Rechten en plichten van het Dierenpension.
Knaagdierenpension utrecht verplicht zich om op basis van de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen. Knaagdierenpension utrecht verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier, dat bij haar verblijft. . Knaagdierenpension utrecht zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier. Knaagdierenpension utrecht mag, na consultatie van een dierenarts, het gastdier kalmerende middelen toe (laten) dienen, indien dit naar het oordeel van het dierenpension noodzakelijk is.

Indien de klant zich niet op de overeengekomen aanvangsdatum van het verblijf van het gastdier met het aangemelde gastdier bij Knaagdierenpension utrecht meldt, mag het dierenpension de pensionovereenkomst als ontbonden beschouwen. In dat geval is de klant aan Knaagdierenpension utrecht wel verplicht de gehele gereserveerde periode te betalen conform het gestelde in art. 4.4. Knaagdierenpension utrecht is gerechtigd de toegang tot het dierenpension te weigeren voor het gastdier indien het gastdier niet beschikt over de wettelijke, dan wel door het dierenpension verplicht gestelde, inentingen of aanvullende bepalingen. Over de periode die het gastdier na de beƫindiging van de overeenkomst in Knaagdierenpension utrecht verblijft, is de klant de prijs per dag aan het dierenpension verschuldigd die in de overeenkomst is overeengekomen. Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beƫindiging van de pensionovereenkomst bij Knaagdierenpension utrecht ophaalt, zal de pensionhouder de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier op te halen binnen 48 uur. Ingeval de klant dit niet doet, heeft Knaagdierenpension utrecht het recht het dier naar een asiel te brengen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige pensionprijs te betalen vermeerderd met de eventuele asielkosten. Het dierenpension is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf.

Artikel 6-Rechten en plichten van de klant.
De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegeven en bescheiden aan Knaagdierenpension utrecht te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in het dierenpension. De klant is aansprakelijk jegens Knaagdierenpension utrecht voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier. De klant is verplicht bij de ondertekening van de pensionovereenkomst, doch uiterlijk bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in Knaagdierenpension utrecht het bewijs van inenting af te geven. (RHD1 RHD2 en Myxomatose) Ook het bewijs van iedere andere wettelijk voorgeschreven of door Knaagdierenpension utrecht aanvullend vereiste inenting moet worden afgegeven. Reservering is pas definitief na betaling. Na inschrijving ben je wel verplicht tot betaling.

Artikel 7-Ziekte en/ of overlijden van het gastdier.
De klant machtigt hierdoor Knaagdierenpension utrecht om in geval van ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens het verblijf van het gastdier in het dierenpension op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen. Indien het gastdier tijdens het verblijf in Knaagdierenpension utrecht onverhoopt komt te overlijden, kan het dierenpension door een onafhankelijk deskundige sectie laten verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van het dierenpension.

-Knaagdierenpension Utrecht is niet aansprakelijk als een dier ziek wordt
-Knaagdierenpension Utrecht is niet aansprakelijk als een dier komt te overlijden
-Knaagdierenpension Utrecht is niet aansprakelijk voor schade door derden. U dient hiervoor een WA verzekering te hebben
-Indien u een dier brengt bij Samantha thuis dient u zelf voor een hok of kooi te zorgen
-Mocht uw dier acute medische zorg nodig hebben tijdens het oppassen dan zal indien nodig met hem/haar naar een dierenarts gaan mits van tevoren afgesproken. De kosten die hier uit zullen voortvloeien zijn voor -rekening van de eigenaar van het dier. Ik neem in voorkomende gevallen uiteraard z.s.m. contact met u op

Artikel 8-Aansprakelijkheid.
Een tekortkoming in uitvoering van de pensionovereenkomst kan Knaagdierenpension utrecht niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij het dierenpension en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan het dierenpension gebruik wenst te maken bij de nakoming van de pensionovereenkomst. Knaagdierenpension utrecht zal ernaar streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Knaagdierenpension utrecht is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door het dierenpension en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend het dierenpension. Knaagdierenpension utrechtl is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst. Ingeval Knaagdierenpension utrecht aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de klant lijdt als gevolg van niet-nakoming door het dierenpension van haar verplichtingen uit de pensionovereenkomst, blijft de schadevergoeding ten alle tijde beperkt tot de overeengekomen pensionprijs. De klant vrijwaart Knaagdierenpension utrecht voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de pensionovereenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door het dierenpension.

Artikel 9-Geschillen en toepasselijk recht.
In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied Knaagdierenpension utrecht is gevestigd, tenzij de klant binnen een maand nadat het dierenpension schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld het geschil voor te zullen leggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg Versie 8 mei 2018

Knaagdierenpension Utrecht is een onderdeel van Hondenschool Sammie

Als u nog vragen heeft mag u mij altijd mailen voor meer informatie.
Mail naar: info@knaagdierenpensionutrecht.nl

* maximaal 60% van uw betaling

Dier algemeen
HOME Volg ons op Facebook Omhoog